Uw privacy, onze zorg!

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Er worden in het dossier ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij in overleg met u en na uw expliciete schriftelijke toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij waarborgen uw privacy door:
Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
En er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw dossier is niet toegankelijk voor beide therapeuten.
Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot uw dossier. Als therapeut hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht. Alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming kan deze informatie ter inzage worden gegeven, bijvoorbeeld bij afwezigheid van uw therapeut.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw behandelaar. Alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Wanneer er een wettelijke grond is, zijn wij verplicht om uw gegevens aan de vragende partij te overhandigen. Wij zullen u altijd informeren wanneer er een dergelijk verzoek wordt gedaan.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat wij een zorgnota (factuur) kunnen opstellen.
* Wanneer u reageert via het contactformulier op onze site dan gebruiken wij deze gegevens alleen om met u te communiceren. Wij registreren uw e-mailadres, contactinformatie, gestelde vragen en de daaruit voortvloeiend correspondentie.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en uw expliciete schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) wordt vereist (1 januari 2020) 20 jaar bewaard.

Uw gegevens worden niet gedeeld, verkocht of beschikbaar gesteld aan derden.

Onze site bevat verwijzingen, links naar andere websites. Ondanks het feit dat websites gescreend worden voordat ze worden opgenomen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en de wijze waarop deze sites met privacygevoelige informatie omgaan.
Voor alle duidelijkheid: zij hebben geen toegang tot uw adresgegevens tenzij u deze zelf achterlaat. 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

* Uw naam, adres en woonplaats
* Uw geboortedatum
* De datum van de behandeling
* De kosten van het consult
* Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.